Política de Privadesa

Responsable – qui és el responsable del tractament de les dades?

Identitat: Multimèdia Tarragona, S.L.
Domicili social: C/ Apodaca, 6 1a planta
NIF: B43492784
Telèfon: 977 22 22 31
Correu Electrònic: info@multimediatarragona.com
Contacte: Rafael Cortés Contreras
Nom del domini: www.multimediatarragona.com

Finalitats – amb quines finalitats tractem les teves dades?

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, t’informem que tractarem les dades que ens facilites para:

 • Gestionar la contractació de serveis que realitzi a través de la Plataforma, així com la facturació i lliurament corresponent.
 • Remetre periòdicament comunicacions sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb les activitats desenvolupades per Multimèdia Tarragona, S.L. per qualsevol mitjà (telèfon, correu postal o email), tret que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o arrebossat el seu consentiment.
 • Remetre informació comercial i / o promocional relacionada amb el sector de serveis contractats i valor afegit per a usuaris finals, tret que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o arrebossat el seu consentiment.
 • Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, incloïa la prevenció de frau.
 • Cessió de dades a organismes i autoritats, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.
Categories de dades – Quines dades tractem?

Derivada de les finalitats abans esmentades, en Multimèdia Tarragona, S.L. gestionem les següents categories de dades:

 • Dades identificatives
 • Metadades de comunicacions electròniques
 • Dades d’informació comercial. En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d’aquests i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a Multimèdia Tarragona, S.L. de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.
 • No obstant això, Multimèdia Tarragona, S.L. podrà dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.
Legitimació – quin és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El tractament de dades la fi de les quals és l’enviament de butlletins periòdics (*newslettering) sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional es basa en el consentiment de l’interessat, sol·licitat expressament per dur a terme aquests tractaments, d’acord amb la normativa vigent.

A més, la legitimació per al tractament de les dades relacionades amb ofertes o col·laboracions es basen en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, que pot retirar a qualsevol moment, si ben això pot afectar a la possible comunicació de forma fluïda i obstrucció de processos que desitja realitzar.

Finalment, les dades es podran utilitzar per donar compliment a les obligacions legals aplicables a Multimèdia Tarragona, S.L.

Termini de Conservació de les Dades – Per quant temps conservarem les teves dades?

Multimèdia Tarragona, S.L. conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per les quals van ser recollits, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

Destinataris A quins destinataris es comunicaran les teves dades?
 • Les teves dades podran ser accedits per aquells proveïdors que presten serveis a Multimèdia Tarragona, S.L. tals com a serveis d’allotjament, eines de màrqueting i sistemes de contingut o altres professionals, quan aquesta comunicació sigui necessària normativament, o per a l’execució dels serveis contractats.
 • Multimèdia Tarragona, S.L. ha subscrit els corresponents contractes per encàrrec de tractament amb cadascun dels proveïdors que presten serveis a Multimèdia Tarragona, S.L. amb l’objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les teves dades de conformitat amb l’establert en la legislació vigent.
 • També podran ser cedits a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en els casos que existeixi una obligació legal.
 • Bancs i entitats financeres, per al cobrament dels serveis.
 • Administracions públiques amb competència en els sectors d’activitat, quan així ho estableixi la normativa vigent.
Seguretat de la Informació – Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

Per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privadesa durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

 • Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l’usuari i els servidors de Multimèdia Tarragona, S.L.
 • Encriptació de la informació en els propis servidors de Multimèdia Tarragona, S.L.
 • Altres mesures que evitin l’accés a les dades de l’usuari per part de tercers.
 • En aquells casos en els quals Multimèdia Tarragona, S.L. compti amb prestadors de servei per al manteniment de la plataforma que es trobin fos de la Unió Europea, aquestes transferències internacionals s’hagin regularitzades atenent al compromís de Multimèdia Tarragona, S.L. amb la protecció, integritat i seguretat de les dades personals dels usuaris.
Drets – Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com pots exercir-los?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Multimèdia Tarragona, S.L. estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.
Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. Multimèdia Tarragona, S.L. deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitges fer ús de qualsevol dels teus drets pot dirigir-se a info@multimediatarragona.com.

Finalment, t’informem que pots dirigir-te davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

Modificació de la política de privadesa

Multimèdia Tarragona, S.L. podrà modificar la present Política de Privadesa a qualsevol moment, sent publicades les successives versions en el Lloc Web. En qualsevol cas, Multimèdia Tarragona, S.L. comunicarà amb previ avís les modificacions de la present política que afectin als usuaris a fi que puguin acceptar les mateixes.

La present Política de Privadesa es troba actualitzada a data 27/12/2018 Multimèdia Tarragona, S.L. (Espanya). Reservats tots els drets.

Si ho desitges també pots consultar la nostra Política de Cookies

Multimèdia Tarragona